1394/11/20 سه‌شنبه

اداره امور قراردادها
مقدمه :
انجام تشریفاتی از قبیل مناقصه یا مزایده و ترتیبات در حقوق و قراردادهای اداری اجباری است،به علت پیدایش وظایف جدید در دولت و گسترش دامنه وظایف دولت از حدود حاکمیت به مدیریت امور عمومی و از آنجا که دولت به تنهایی قادر به ارایه این خدمات نیست ، قراردادهای اداری جهت تأمین بعضی از نیازهای عمومی از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی و با نظارت دولت شکل گرفت. قراردادهای اداری وسیله اجرای سیاست مداخله گری دولت و احیای اقتصادی یا توسعه اقتصادی، قوانین برنامه ریزی ملی است. عقود اداری برای ارائه خدمت به مردم در رفع نیازهای همگانی منعقد می شوند . بنابراین پیمانکار و اداره همانند دو رقیب در مقابل یکدیگر قرار ندارند، بلکه وظیفه هر دو طرف، تشریک مساعی توام ، با کمال حسن نیت برای اداره انجام امر عمومی است :
به منظور تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری بخشی ازفعالیت های اجرائی دستگاههای دولتی به ویژه امور عمومی ، خدماتی و درمانی به بخشهای غیردولتی ،واحد های تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اقدام به برون سپاری امورقابل واگذاری خود به بخش خصوصی نمودند.هدف اصلی دولت ازچنین سیاستی ،کوچک کردن پیکره بزرگ تشکیلاتی دولت و کاهش بار مالی آن از یک سوء و مشارکت مردم دراداره بخشهای مختلف کشور از سوی دیگر بوده است درکنار تلاش و حرکت در راستای چنین سیاستی ، انجام بررسی های همه جانبه و مطالعات فراگیر جهت محاسبه میزان اثر بخشی ، هزینه و منفعت واگذاری بخشها امری ضروری است .
 اهداف کلی :
ارتقای سطح کمی و کیفی فرآیند خصوصی سازی در مجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 اهداف فرعی :
۱-. ارتقاء سطح کمی و کیفی فرآیند عقد قرارداد در دانشکده
۲- ارتقاء فرآیند ارزیابی و پایش خصوصی سازی در دانشکده
۳- فرهنگ سازی ، آموزش و تقویت کارشناسان و مدیران واحدهای تابعه دانشکده
۴- ارتقاء سطح کمی و کیفی مناقصات و مزایده های دانشکده
 شرح وظایف :
۱)اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی کارشناسان واحدهای تابعه
۲)مدیریت بر انجام فرآیند عقد قراردادها برابر قوانین و دستورات مربوطه در واحدهای تابعه
۳)برنامه ریزی و ارتقاء سطح کیفی مفاد قراردادهای منعقده
۴)برنامه ریزی و سازماندهی لازم در جهت کاهش زمان انجام کار در اداره امور قراردادها
۵)تدوین، اصلاح و ارتقای قراردادهای مورد نیاز واحد های تابعه
۶)پاسخگویی و رفع مشکلات کارشناسان مرتبط در حوزه های عملیاتی و سایر واحدهای تابعه
۷)تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص کلیه قراردادهای منعقده با بخش خصوصی
۸)نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان واحد های تابعه بصورت مستمر
۹)شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و استفاده از راهبردهای آن با هماهنگی مقام مافوق
۱۰)مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت
۱۱)تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد امور قراردادها در واحدهای تابعه
۱۲)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق
تعداد بازديد اين صفحه: 4513
تعداد بازديد کنندگان سايت: 35681594 تعداد بازديد زيرپورتال: 268700 اين زيرپورتال امروز: 89 سایت در امروز: 6357 اين صفحه امروز: 1