فرآیندهای اداره توسعه منابع فیزیکی
فايلها
1501- 1511 دفتر فني دانشکده.pdf 2.66 MB
  فرآیند مورد عمل و مراحل انجام کار در اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی امور مناقصات و قراردادها

اخذ برآورد اولیه و نقشه های اجرایی از گروه متره و معماری،   تهیه و تنظیم کلیه مدارک و مستندات و صورتجلسات و جداول و فرم ها (شرایط عمومی و خصوصی پیمان – مشخصات فنی و عمومی پیمان – بخشنامه ها – نقشه های کامل اجرایی پروژه – برآورد اولیه
مورد نیاز جهت انجام مناقصه یا استعلام یا ارزیابی پیمانکاران و موارد مربوط)·       
ارسال بسته مدارک تهیه شده به واحد مناقصه گذار جهت تکمیل اطلاعات مناقصه· 
اخذ مدرک بازگشایی پاکات مناقصه و مستندات مناقصه و دیگر شرکت کنندگان در مناقصه یا استعلام از واحد مناقصه گذار (امور عمومی دانشکده) اخذ یک نسخه از قراردادهای منعقد شده و ضمانت نامه های ارائه شده توسط پیمانکاران از واحد مناقصه گذار (امور عمومی دانشکده) و تشکیل پرونده اجرایی پروژه جهت اقدامات بعدی·     
معرفی ناظرین مربوطه به پیمانکاران مربوطه·      
واگذاری پرونده تکمیل شده پروژه به ناظرین مربوطه جهت انجام مراحل عملیات پروژه·     
انجام کلیه مطالبات مربوط به تمدید ضمانت نامه های پیش پرداخت – حسن انجام تعهدات با بانک های عامل·   
پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

 کارشناسی مراکز و موسسات خصوصی بهداشتی و درمانی

بازدید از مراکز و موسسات خصوصی بهداشتی و درمانی متقاضی تاسیس·     
تطبیق محل با استانداردها وشاخص های موجود از نظر فرآیند بهره برداری فیزیکی·      
اعلام نواقص به متقاضی با هماهنگی معاونت درمان دانشکده·      
بررسی فرآیند نقشه های اجرایی احداث مراکز بیمارستانی براساس دستورالعمل وزارت خانه·   
پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

  امور موافقت نامه ها و کنترل اعتبارات و اطلاعات پروژه

اخذ موافقت نامه ها از واحد بودجه دانشکده و طبقه بندی آنها براساس نوع اعتبار (استانی- ملی – نفت – وزارتخانه ای)·     
توزیع اعتبارات موافقت نامه ها با هماهنگی واحد بودجه دانشکده و تعریف پروژه ها در قالب احداث – تعمیر و تجهیز·        
تهیه و تنظیم جداول اطلاعات پروژه شامل اطلاعت فیزیکی و اعتباری و بهنگام کردن آن با هماهنگی واحد بودجه دانشکده و ناظرین پروژه های مربوطه·   
تهیه گزارش فیزیکی و اعتباری پروژه ها براساس نوع اعتبار و محل اجرا به صورت فرمیک·       
جمع آوری و جمع بندی اطلاعات پروژه ها بر حسب کاربری (بیمارستان – مرکز بهداشتی – خانه بهداشت – اورژانس جاده ای و شهری – منزل پزشک – ساختمان اداری و ...)·    
پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

معماری واستاندارهای فیزیکی

 
بازدید از زمین پروژه و انجام برداشت های اولیه و تهیه نقشه های اجرایی با ترسیم جزئیات لازم·   

بازدید از محل تعمیرات و توسعه فضاهای مربوطه مورد نظر و انجام برداشت های اولیه و تهیه نقشه های اجرایی با جزئیات لازم·    

جمع آوری اطلاعات و شاخص ها و استاندارد های معماری فضاهای درمانی و بهداشتی·        
پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

  
ریز متره و برآورد

انجام ریز متره برای پروژه های احداثی – توسعه و تکمیل و تعمیراتی·         انجام برآورد اولیه به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزار·         پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

  
امور تاسیسات برقی و مکانیکی

هماهنگی و مشارکت با واحد متره و معماری برای انجام برآورد اولیه وتهیه نقشه های اجرایی با ترسیم جزئیات لازم·   
هماهنگی با امور مناقصات و قراردادها جهت تکمیل و تهیه مستندات مربوط به مناقصات و استعلام و تنظیم قراردادها از قبیل مشخصات فنی و شرایط عمومی و خصوصی·     
بازدید و نظارت بر کلیه امور تاسیسات واحد های تابعه·     
بازدید و نظارت و رسیدگی به کلیه پروژه های تعمیراتی و احداثی·
تهیه و تنظیم راهنمای نگهداری تاسیسات برقی و موتورخانه ای و مکانیکی و چک لیست های لازم·   
برگزاری جلسات و راهبری پایش عملکردی واحدهای تابعه در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی·
همکاری با امور کارشناسی مراکز و موسسات خصوصی در تطبیق استانداردها و شاخص های تاسیساتی و مکانیکی·     
پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

نظارت و رسیدگی به پروژه ها
 
انجام تشریفات و تهیه و تنظیم صورتجلسات تحویل زمین، ابلاغ دستورکارها و صورت مجلس کارگاهی·       
انجام مکاتبات و پاسخگویی به آنها مربوط به امور نظارتی پروژه·   
انجام بازدیدهای هفتگی یا ماهیانه و اعلام پیشرفت فیزیکی پروژه· 
محاسبه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه·     
کنترل زمانبندی پروژه و مدت مجاز پیمان با توجه به ماده 30 شرایط عمومی پیمان·  
تطبیق نقشه های اجرایی با عملیات اجرایی صورت گرفته و نظارت بر رعایت مشخصات و اصول فنی·    
تهیه و تنظیم ساختار شکست کار برای پیمان سرجمع·      
رسیدگی به کلیه صورت وضعیت های موقت و قطعی و تعدیل ارائه شده از سوی پیمانکار و همچنین محاسبات و جرائم در تاخیرات غیر مجاز پروژه·   
تنظیم اسناد هزینه و تکمیل مستندات مربوط جهت ارائه به واحد رسیدگی امور مالی·      
پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

   
امور مدیریت مصرف انرژی و نگهداشت
 
فرآیند نگهداشت سیستم توسط مشاور و از سوی وزارت بهداشت و درمان در حال تهیه ابلاغ به دانشکده ها می باشد که پس از تهیه به صورت دستورالعمل در واحد های زیر مجموعه نهادینه خواهد شد.


 


       

       

       

       

        


تعداد بازديد اين صفحه: 6565
تعداد بازديد کنندگان سايت: 33594268 تعداد بازديد زيرپورتال: 145722 اين زيرپورتال امروز: 177 سایت در امروز: 46880 اين صفحه امروز: 4