دوشنبه 5 آبان 1399  

شرح فرآیند ها

فرآیند مورد عمل و مراحل انجام کار.


فرآیند مورد عمل و مراحل انجام کار در اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی امور مناقصات و قراردادها

Ÿ اخذ برآورد اولیه و نقشه های اجرایی از گروه متره و معماری، تهیه و تنظیم کلیه مدارک و مستندات و صورتجلسات و جداول و فرم ها (شرایط عمومی و خصوصی پیمان مشخصات فنی و عمومی پیمان بخشنامه ها نقشه های کامل اجرایی پروژه برآورد اولیه مورد نیاز جهت انجام مناقصه یا استعلام یا ارزیابی پیمانکاران و موارد مربوط)     
Ÿ ارسال بسته مدارک تهیه شده به واحد مناقصه گذار جهت تکمیل اطلاعات مناقصه
Ÿ اخذ مدرک بازگشایی پاکات مناقصه و مستندات مناقصه و دیگر شرکت کنندگان در مناقصه یا استعلام از واحد مناقصه گذار (امور عمومی دانشکده) اخذ یک نسخه از قراردادهای منعقد شده و ضمانت نامه های ارائه شده توسط پیمانکاران از واحد مناقصه گذار (امور عمومی دانشکده) و تشکیل پرونده اجرایی پروژه جهت اقدامات بعدی   
Ÿ معرفی ناظرین مربوطه به پیمانکاران مربوطه     
Ÿ واگذاری پرونده تکمیل شده پروژه به ناظرین مربوطه جهت انجام مراحل عملیات پروژه
Ÿ انجام کلیه مطالبات مربوط به تمدید ضمانت نامه های پیش پرداخت حسن انجام تعهدات با بانک های عامل 
Ÿ پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری


 کارشناسی مراکز و موسسات خصوصی بهداشتی و درمانی

Ÿ بازدید از مراکز و موسسات خصوصی بهداشتی و درمانی متقاضی تاسیس
Ÿ تطبیق محل با استانداردها وشاخص های موجود از نظر فرآیند بهره برداری فیزیکی
Ÿ اعلام نواقص به متقاضی با هماهنگی معاونت درمان دانشکده
Ÿ بررسی فرآیند نقشه های اجرایی احداث مراکز بیمارستانی براساس دستورالعمل وزارت خانه 
Ÿ پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری


  امور موافقت نامه ها و کنترل اعتبارات و اطلاعات پروژه
Ÿ اخذ موافقت نامه ها از واحد بودجه دانشکده و طبقه بندی آنها براساس نوع اعتبار (استانی- ملی نفت وزارتخانه ای)     
Ÿ توزیع اعتبارات موافقت نامه ها با هماهنگی واحد بودجه دانشکده و تعریف پروژه ها در قالب احداث تعمیر و تجهیز      
Ÿ تهیه و تنظیم جداول اطلاعات پروژه شامل اطلاعت فیزیکی و اعتباری و بهنگام کردن آن با هماهنگی واحد بودجه دانشکده و ناظرین پروژه های مربوطه 
Ÿ تهیه گزارش فیزیکی و اعتباری پروژه ها براساس نوع اعتبار و محل اجرا به صورت فرمیک     
Ÿ جمع آوری و جمع بندی اطلاعات پروژه ها بر حسب کاربری (بیمارستان مرکز بهداشتی خانه بهداشت اورژانس جاده ای و شهری منزل پزشک ساختمان اداری و ...) 
Ÿ پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری


معماری واستاندارهای فیزیکی
Ÿ  بازدید از زمین پروژه و انجام برداشت های اولیه و تهیه نقشه های اجرایی با ترسیم جزئیات لازم
Ÿ بازدید از محل تعمیرات و توسعه فضاهای مربوطه مورد نظر و انجام برداشت های اولیه و تهیه نقشه های اجرایی با جزئیات لازم 
Ÿ جمع آوری اطلاعات و شاخص ها و استاندارد های معماری فضاهای درمانی و بهداشتی      
Ÿ پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری


   ریز متره و برآورد
Ÿ انجام ریز متره برای پروژه های احداثی توسعه و تکمیل و تعمیراتی

Ÿ انجام برآورد اولیه به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزار

Ÿ پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

   امور تاسیسات برقی و مکانیکی
Ÿ هماهنگی و مشارکت با واحد متره و معماری برای انجام برآورد اولیه وتهیه نقشه های اجرایی با ترسیم جزئیات لازم   
Ÿ هماهنگی با امور مناقصات و قراردادها جهت تکمیل و تهیه مستندات مربوط به مناقصات و استعلام و تنظیم قراردادها از قبیل مشخصات فنی و شرایط عمومی و خصوصی    
Ÿ بازدید و نظارت بر کلیه امور تاسیسات واحد های تابعه    
Ÿ بازدید و نظارت و رسیدگی به کلیه پروژه های تعمیراتی و احداثی
Ÿ تهیه و تنظیم راهنمای نگهداری تاسیسات برقی و موتورخانه ای و مکانیکی و چک لیست های لازم  
Ÿ برگزاری جلسات و راهبری پایش عملکردی واحدهای تابعه در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی
Ÿ همکاری با امور کارشناسی مراکز و موسسات خصوصی در تطبیق استانداردها و شاخص های تاسیساتی و مکانیکی    
Ÿ پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری


نظارت و رسیدگی به پروژه ها
Ÿ انجام تشریفات و تهیه و تنظیم صورتجلسات تحویل زمین، ابلاغ دستورکارها و صورت مجلس کارگاهی       
Ÿ انجام مکاتبات و پاسخگویی به آنها مربوط به امور نظارتی پروژه  
Ÿ انجام بازدیدهای هفتگی یا ماهیانه و اعلام پیشرفت فیزیکی پروژه
Ÿ محاسبه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه    
Ÿ کنترل زمانبندی پروژه و مدت مجاز پیمان با توجه به ماده 30 شرایط عمومی پیمان 
Ÿ تطبیق نقشه های اجرایی با عملیات اجرایی صورت گرفته و نظارت بر رعایت مشخصات و اصول فنی   
Ÿ تهیه و تنظیم ساختار شکست کار برای پیمان سرجمع     
Ÿ رسیدگی به کلیه صورت وضعیت های موقت و قطعی و تعدیل ارائه شده از سوی پیمانکار و همچنین محاسبات و جرائم در تاخیرات غیر مجاز پروژه 
Ÿ تنظیم اسناد هزینه و تکمیل مستندات مربوط جهت ارائه به واحد رسیدگی امور مالی     
Ÿ پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری

 

 امور مدیریت مصرف انرژی و نگهداشت
• فرآیند نگهداشت سیستم توسط مشاور و از سوی وزارت بهداشت و درمان در حال تهیه ابلاغ به دانشکده ها می باشد که پس از تهیه به صورت دستورالعمل در واحد های زیر مجموعه نهادینه خواهد شد