دوشنبه 5 آبان 1399  

فرم ها

فرم ها.


فرم پرداخت مالی
بازدید از زمین پیشنهادی احداث پروژه 
فرم سایت ویزیت
صورت جلسه تحویل زمین صفحه اول 
صورت جلسه تحویل زمین صفحه دوم 
فرم پیشنهاد قیمت
 جدول ریز مقادیر کار 
جدول تشریحی کلیه صورت وضعیتهای پرداختی 
فرم سند هزینه
 فرم خام صورتجلسات اداری
فرم صورت جلسه کارگاهی
 فرم تمدید موقت پیمان
فرم صورت مجلس تحویل قطعی
فرم صورت مجلس تحویل موقت
فايلها
فرم سايت ويزيت.pdf 352.557 KB
صورتجلسه بازديد زمين پيشنهادي احداث پروژه.pdf 381.44 KB
ص اول . صورتجلسه تحويل زمين پروژه.pdf 369.412 KB
ص دوم . صورتجلسه تحويل زمين پروژه.pdf 330.602 KB
فرم پيشنهاد قيمت.pdf 408.696 KB
سند هزينه.pdf 365.789 KB
فرم خام صورتجلسات.pdf 354.992 KB
جدول ريز مقادير کار.pdf 299.416 KB
جدول تشريحي صورت وضعيت ها.pdf 320.506 KB
صورتجلسه تحويل موقت.pdf 457.079 KB
صورتجلسه تحويل قطعي.pdf 421.057 KB
تمديد موقت پيمان.pdf 449.16 KB
صورتجلسه کارگاهي.pdf 335.252 KB
فرم پرداخت مالي.pdf 370.854 KB