دوشنبه 5 آبان 1399  

چارت سازمانی

چارت سازمانی / وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی
دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

  چارت سازمانی / دانشکده علوم پزشکی آبادان
Ÿ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان
Ÿ اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشکده علوم پزشکی آبادان واحد عمران و سازه
Ÿ واحد برق و تأسیسات
Ÿ واحد معماری
Ÿ واحد متره و برآورد
Ÿ واحد کنترل پروژه
Ÿ امور مشاوران و پیمانکاران