دوشنبه 5 آبان 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشکده..

         برنامه ریزی
     برنامه ریزی پروژه ها و کنترل برنامه زمانی و منابع اجرای پروژه های عمرانی
     برنامه ریزی لازم در جهت توسعه ، تکمیل و ارتقاء فضاهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی براساس سیاستهای ابلاغی
     تهیه پیش نویس موافقت نامه های پروژه ها جهت مبادله با سازمانهای زیربط
     برنامه ریزی و انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل طرح های عمرانی

·         سازماندهی و فرآیند ها

      انجام کلیه وظایف مدیران طرح ها و پروژه ها و مهندسین مشاور در پروژه های فاقد مدیر طرح یا مشاور
      بررسی طرح های مطالعاتی فاز 1 و2 در طرح های عمرانی
     مشارکت و اعلام نظر فنی در کمیسیون های مناقصات مرتبط با حوزه طرح های عمرانی
     مدیریت و بهینه سازی مصرف حامل های انرژی
     نظارت و رسیدگی و تهیه برآورد ریالی و احجام کار و تنظیم صورت جلسات و دستور کارها وکلیه امور دیگر مرتبط با پروژه های عمرانی
 

·         آموزش و توانمند سازی
برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان و عوامل فنی در حوزه منابع فیزیکی و تدوین واصلاح بسته های آموزشی·         پایش و نظارت

     تهیه و بازنگری شاخص ها و ابزار های پایش براساس استانداردهای مربوطه
     نظارت بر حسن اجرای کلیه طرح های عمرانی
     نظارت بر کلیه فرآیند های انتخاب پیمانکاران و مشاورهای ذیصلاح
      کنترل نقشه های اجرایی ارجاع شده از سایر حوزه های دانشگاه
      نظارت و اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره در ارتباط با طرح های عمرانی
      ممیزی و طبقه بندی شرایط فیزیکی منابع و تهیه شناسنامه های فنی آنها
      نظارت بر اجرای صحیح تعمیر و نگهداری تاسیسات و ابنیه در واحدهای تابعه دانشگاه
 

·         هماهنگی ، مستند سازی ، بودجه بندی 
   
هماهنگی و همکاری با واحد های مرتبط در خصوص تنظیم و تدوین شرایط اختصاصی و اسناد فنی مناقصات و قراردادها

     مستند سازی اطلاعات ، مدارک و نقشه ها
     تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی و آماری منطبق با سیاست ها و برنامه های عملیاتی
     مشارکت در فرآیند برنامه های بودجه عملیاتی و ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی و تعیین قیمت تمام شده پروژه ها