یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

معرفی واحد نظارت بر الکل.


نام و نام خانودگی:  دکتر منظر شاه ولی
سمت:  مسئول واحد نظارت بر الکل
میزان تحصیلات :دکتری حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 
شرح وظایف واحد نظارت بر الکل:
  1. بازرسی از کارخانه های تولیدی الکل و شرکت های تولیدی مواد ضدعفونی کننده
  2. بررسی حواله های وارده الکل از سوی شرکت های الکل سازی
  3. نظارت بر میزان تولید الکل
  4. بررسی کیفیت الکل تولیدی