یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

معرفی واحد امور بیمارستان ها.


نام و نام خانودگی : دکتر کتایون کواری زاده

سمت :  مسئول واحد امور بیمارستان ها
میزان تحصیلات دکترای حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :

شرح وظایف واحد امور بیمارستان ها:
  1. پیگیری استقرار بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان ها
  2. نظارت و پایش تجویز و مصرف منظقی دارو در بیمارستان ها
  3. نشکیل کمیته های دارو تجهیزات ستادی
  4. نظارت بر اجرای تلفیق دارویی برای بیماران بستری در بیمارستان ها
  5. نظارت بر اجرای گایدلاین های تجویز آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و داروهای پرهزینه
  6. پایش ادواری بیمارستان ها