یکشنبه 14 آذر 1400  

لیست مراکز ترک اعتیاد

لیست مراکز ترک اعتیاد.

نام مراکز شهر آبادان ردیف
رهایی 1
ایرانیان 2
آزادی 3
اندیشه پاک 4
امید فردا 5
پاک 6
طالقانی 7
فارابی 8
مسیر سبز 9
کوثر 10
 
نام مرکز شهر خرمشهر ردیف
طلوع 1
سلامت نو 2
رازی 3
رها 4
 
نام مرکز شهر خرمشهر ردیف
شادگان 1
حکیم 2