یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

معرفی واحد مخدر.


نام و نام خانودگی : دکتر منظر شاه ولی

سمت : کارشناس مسئول توزیع و نظارت بر داروی مخدر
میزان تحصیلات دکترای حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

شرح وظایف واحد مخدر:
  1. برآورد میزان مخدر مورد نیاز مراکز درمانی
  2. تامین و توزیع مخدر به مراکز درمانی
  3. نظارت بر انبار داروهای مخدر
  4. تشکیل پرونده و تحویل داروهای مخدر به بیماران مشمول دریافت داروهای مخدر بر اساس ظوابط وتشخیص شورای پزشکی
  5. تنظیم صورتحساب مالی مربوط به واحد مخدر وجذب بودجه مورد نیاز از محل درآمد های واحد مذکور
  6. عیادت از بیماران دریافت کننده ومختومه نمودن پرونده بیماران متوفی
  7. امحای اوراق وپوکه های مربوط به داروهای مخدر طبق مقررات