یکشنبه 14 آذر 1400  

RUD

معرفی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD) :.


کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو ، با نام اولیه کمیته بررسی نسخ ، در سال ۱۳۸۶ به دستور وزیر بهداشت و با هدف بهبود کیفیت تجویز و مصرف دارو تشکیل شد، این کمیته در این مدت اقدام به فعالیت های زیادی با هدف ارتقاء کیفیت نسخه نویسی پزشکان و مصرف دارو توسط مردم کرده است ، فعالیت عمده کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاهی به شرح زیر می باشد: 
بررسی نسخ پزشکان و تهیه گزارش بازخورد به آن ها
بررسی الگوی تجویز و مصرف آنتی بیوتیک های وسیع الطیف در بیمارستان ها
تهیه گزارش میزان صرفه جویی ناشی ازاجرای گایدلاین های آنتی بیوتیک های وسیع الطیف
بررسی الگوی تجویز ومصرف داروها و تهیه مجموعه های آموزشی برای مردم و پزشکان