یکشنبه 14 آذر 1400  

DPIC

سوالاتی که از یک مرکز DPIC می توان به عمل آورد عبارتند از:.


مقدار و نحوه مصرف دارو
عوارض ناخواسته ناشی از مصرف دارو
مصرف دارو در بارداری و شیردهی
نحوه اختلاط داروها و محلولهای تزریقی با هم وسازگاری آنها
نحوه نگهداری داروها
تداخلات داروها و مواد غذایی در مصرف همزمان آنها
ارائه اطلاعات لازم به همراهان فرد مسموم و یا گروه پزشکی در خصوص نحوه برخورد با یک بیمار مسموم ومعرفی پادزهر لازم به گروه درمانی در صورت لزوم.