یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

معرفی واحد تحقیق و توسعه.


نام و نام خانودگی : دکترعلی صباحی

سمت :
  کارشناس واحد تحقیق و توسعه
میزان تحصیلات دکترای حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 
شرح وظایف واحد تحقیق وتوسعه


نظارت بر تجویز ومصرف منطقی داروها(RUD)
بررسی و پایش نسخ پزشکان
آموزش مداوم گروه پزشکی
آموزش عموم مردم

ارتقاء خدمات دارویی در داروخانه ها
ثبت وبررسی عوارض جانبی داروها(ADR)

اعلام اطلاعیه های مرکز ADR
اطلاع رسانی قوانین ودستورالعمل ها
جمع آوری فرم های ADR و ثبت عوارض دارویی
 
 
 
 
 
 
اطلاع رسانی دارو وسموم (DPIC) 
 
 
 
 
 
 
 

جمع آوری فرم های تعیین الگوی مسمومیت

آموزش درخصوص پیشگیری از مسمومیت

تعیین تداخلات دارویی پرخطر
آموزش در خصوص نحوه مصرف داروها در گروه های ویژه (بارداری، شیر
دهی ،اطفال ، سالمندان، ورزشکاران و..)
راهنمایی در خصوص نحوه مصرف دارو ها به تمامی تلفنهای مرکز DPIC