یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

معرفی مسئول واحد امور داروخانه ها.


نام و نام خانودگی : زهرا حمید

سمت : مسئول واحد امور داروخانه ها
میزان تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی

شرح وظایف واحد داروخانه ها:

  1. پیگیری وهماهنگی تشکیل کمیسیون ماده20
  2. کارشناسی موارد ارجاعی به کمیسیون ماده 20
  3. پیگیری صدور احکام کمیسیون ماده 20دارویی
  4. انجام مکاتبات مربوط به مصوبات کمیسیون ماده 20 دارویی
  5. صدورپروانه های تاسیس ومسئول فنی
  6. اولویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه
  7. انجام مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده 20 دارویی با اداره کل نظارت بر دارو
  8. تشکیل پرونده متقاضیان تاسیس
  9. تهیه فهرست داروسازان و داروخانه های بخش خصوصی ودولتی ودریافت آدرس وشماره تلفن