یکشنبه 14 آذر 1400  

داروخانه های خاص

داروخانه های توزیع کننده داروهای خاص.

 
داروخانه های توزیع کننده انسولین شهرستان آبادان
دکتر پور کیانی دکتر زمانی
دکتر ظرافت فرد دکتر خلیلی
دکتر شمشیری دکتر لیدا مصلی نژاد
دکتر برهانی دکتر هلالات
دکتر مجیری دکتر به چناری
دکتر رطوبتی دکتر جوکاری
دکتر بهرامی
 
داروخانه های توزیع کننده انسولین شهرستان خرمشهر
شبانه روزی  امام رضا دکترخسروی
دکتر شاه حسینی دکتر سیفی
دکتر ایرانی دکتر پریسا مصلی نژاد
دکتر ریاحی فر
 
داروخانه های توزیع کننده انسولین شهرستان شادگان
دکتر ولدی دکترامیری
دکتر عرب دکتر سلطانی
 
داروخانه های توزیع کننده داروی خاص و شیمی درمانی
شبانه روزی  امام رضا دکتر خلیلی