یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی مدیر

معرفی مدیر نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل.


نام و نام خانوادگی : دکتر ستار محمدیان
سمت : مدیر نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل
میزان تحصیلات : دکترای حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک : دانشگاه علوم پزشکی اهواز