1394/2/23 چهارشنبه

  شرح اهم وظایف اداره امتحانات دانشکده

1-برنامه ریزی و برگزاری امتحانات پایان ترم

2- همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم

3- هماهنگی و برگزاری امتحانات تکدرس در طول ترم

4- پیگیری و رسیدگی به درخواستهای تجدید نظر نمرات نهایی

5-ثبت کلیه نمره های دانشجویان اعم از کارآموزی، پروژه، معرفی به استاد، تک نمره، میهمانی، انتقالی، معادلسازی

6- انجام کلیه امور مربوط به برگزاری امتحان شامل قبل، در حین و بعد از امتحان

7- تحویل و بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسات امتحانی

8- بررسی کارنامه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و تایید نمرات آنان،

9- تایید کارنامه دانشجویان انصرافی، انتقالی و مهمانی

فرآیند ثبت نمرات و رسیدگی به درخواست های تجدید نظر

نتایج امتحانات هر درس مطابق ماده 42 آیین نامه آموزشی باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به اداره امتحانات واحد اعلام شود. مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیران محترم گروههای آموزشی و معاون آموزشی دانشکده ها می باشد.

به استناد تبصره 1 ماده 42 آیین نامه آموزشی، پس از اعلام نتایج دانشجو می تواند حداکثر تایک هفته درخواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشی[ ارائه درخواست بصورت اینترنتی] مربوطه تسلیم کند و استاد مربوطه باید حداکثر ظرف مدت یک هفته [با مراجعه به اداره امتحانات، ضمن اعلام نتیجه بصورت اینترنتی و تکمیل فرم مربوطه] اعلام نظر نماید. مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیران محترم گروههای آموزشی و معاون آموزشی دانشکده می باشد.

گزارش میزان رسیدگی اساتید به اعتراضات از طریق سیستم آموزشی[ بخش ثبت و کنترل نمرات، کنترل تجدید نظر نمرات] برای مدیران محترم گروههای آموزشی و معاونین محترم آموزشی دانشکده ها قابل دسترسی است.

به استناد تبصره 2 ماده 42 آیین نامه آموزشی نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی مطلقاً قابل تغییر نیست. لذا ضروری است در ثبت نمرات امتحانی نهایت دقت بعمل آید.

مسؤلیت حسن اجرای بندهای سه گانه فوق برای دروس سرویسی بر عهده مدیران گروه های آموزشی سرویس دهنده است.

 

تابلو اعلانات
فرم های آموزشی
تعداد بازديد اين صفحه: 6086
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66295054 تعداد بازديد زيرپورتال: 709468 اين زيرپورتال امروز: 700 سایت در امروز: 27588 اين صفحه امروز: 14