چهارشنبه 28 مهر 1400  

تماس با ما

تماس با ما.

آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی 
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517

تلفن تماس :

53265361-061
53265362-061
53265364-061
53265357-061

داخلی:

اداره آموزش: 1100

امور دانش آموختگان:  1025