جمعه 2 مهر 1400  

شرح وظایف مدیریت آموزش

شرح وظایف مدیر آموزش.

1-مطالعه و اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل آموزشی دانشجویان در راستای اهداف آموزشی وزارت متبوع و مسئولان آموزشی دانشگاه با توجه به آیین نامه های مصوب.

2-پیگیریونظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی وقوانین ومقررات آموزشی درمراکزتحت پوشش پس ازتصویب مقامات ذیصلاح.

3-نظارت و پیگیری مبادلات دانشجویی و بر قراری ارتباط با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل یا خارج و نظارت بر امور انتقالی ها ومیهمان ها.

4-تغییر رشته و جابجایی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام در مورد دانشجویان .

5- انجام مکاتبات اداری با وزارتخانه های مختلف وادارات وابسته وغیر وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههای علوم پزشکی ، دانشکده ها، مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی ، ارگانها و ...در خصوص صدور انواع گواهی از جمله اشتغال به تحصیل یا تکمیل فرم های گزینش اعضا هئیت علمی پس از فارغ التحصیلی.

6-جانشین معاون آموزشی وانجام امور جاری این حوزه درغیاب ایشان

7-شرکت در جلسات وشوراهها ی دانشکده.

8-پیگیری تاسیس رشته های جدید وتصویب قطعی رشته های موجود.

9-نیاز سنجی آموزشی و مشارکت در فرایندجذب اعضای هیات علمی.

10-سایر امور محوله از طرف معاون آموزشی.