ندا بلوکی

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی


مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شماره تماس

7-53384004
061 داخلی 2181