1394/3/11 دوشنبهشرح وظایف

1-تهیه و تنظیم سند کلیه مطالبات کارکنان شاغل از قبیل: 
حقوق،اضافه کار،خارج  ازشمول های متفرقه،طرح تمام وقتی،حق مدیران ، حق الجلسه،
بازخرید مرخصی ، کمک هزینه ازدواج ، کمک
 هزینه فوت،هدیه دانش آموزان ممتازکارکنان،
فوق العاده ماموریت،محرومیت ازمطب،حق مسکن،توزیع بن غیرنقدی،پرداخت دیون،تاییدو
تنظیم نماینده جهت کلیه واحدهاجهت پرداخت حقوق همه ماهه .

2-تهیه و تنظیم اسناد فوق در حسابداری تعهدی ثبت میشود.
3 - پرداخت کلیه کسورات کارکنان به سازمانهای مختلف از قبیل:
سازمان تامین اجتماعی،بیمه خدمات درمانی،سازمان بازنشستگی،صندوق های قرض
الحسنه،بانکها،دادگاههاو...
4- صدورگواهیهای تعهدی و غیر تعهدی جهت اخذ وامهای مختلف و صدور گواهی تسویه
حساب حقوقی وتایید دفترچه های بیمه خدمات درمانی کارکنان جهت تعویض دفترچه .
5- تهیه وتنظیم سندپاداش پایان خدمت وبازخریدمرخصی وهزینه سفرکارکنانی که
بازنشسته  ویا منتقل میشوند.
6- تهیه فهرست کسورات بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی و کارکنانی که
بازخرید می شوند.


1394/2/27 یکشنبه شعبان