1394/2/21 دوشنبه
 
تهیه و تنظیم کلیه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری
- تشخیص حسابها
- صدوراسناد حسابداری باتوجه به نظام مالی وصنعتی مدون دانشکده
- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی
- ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده
- نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی
- ثبت ونگهداری دفاتر قانونی و تهیه تراز های آزمایشی ماهانه
- بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه های که تعهد پرداخت ایجاد میکنند
- کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی و صدور آنها
- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم
- اتخاذ ترتیبات مناسب به منظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی
- ثبت دفاتر قانونی با رعایت آیین نامه مربوطه و نگهداری دفاتر کل و روزنامه بر اساس ضوابط قانونی
- تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر واحدهای مالی
- بایگانی مناسب اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه
- تایید اسناد پرداخت با ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشکده
- ممهورنمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر « تامین اعتبار شد »


1394/2/27 یکشنبه شعبان

      

      

      

      
    
      
 
      
  
      

      

      

      
 
تعداد بازديد اين صفحه: 5563
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66483151 تعداد بازديد زيرپورتال: 589214 اين زيرپورتال امروز: 432 سایت در امروز: 46631 اين صفحه امروز: 3