1394/2/21 دوشنبه شرح وظایف


 - انجام رسیدگی اسناد ومدارک که تعهد پرداخت ایجاد مینماید و یا منجر به پرداخت میشود . طبق دستورالعمل مربوطه

- گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت مغایرت بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرت

- تماس با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشکده و پاسخگویی و رفع مغایرت احتمالی فیمابین

- گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها ، آئین نامه ها ، مصوبات ، دستورالعمل ها ، مجوزها و احکام کارگزینی و بخشنامه ها و مصوبات سازمانها و ادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی

- کنترل نهایی مدارک واسناد و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل های مربوطه

- تهیه « برگ رفع نواقص » در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال ، خرید کالا و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط رسید کالا و خروج کالا از انبار

- پیگیری دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشکده

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت صدور کلیه اسناد حسابداری دانشکده با توجه به مدارک و اعلامیه ها و صورتحسابهای رسیده مربوط و همچنین طبقه بندی صحیح آنها و کنترل ممهور بودن آنها به مهر « رسیدگی شد»


1394/2/27 یکشنبه شعبان

      

      

      

      
    
      
 
      
  
      

      

      

      
 
تعداد بازديد اين صفحه: 5549
تعداد بازديد کنندگان سايت: 73801718 تعداد بازديد زيرپورتال: 691227 اين زيرپورتال امروز: 198 سایت در امروز: 8769 اين صفحه امروز: 1