1394/2/22 سه‌شنبه

     شرح وظایف
1-   برنامه ریزی ، سرپرستی و تنظیم کار کارکنان در بخش حسابداری مدیریت و ایجاد هماهنگی لازم با سایر واحدها
2-   بررسی و تایید کلیه فرمهایی که در بخش حسابداری مدیریت تکمیل و یا صادر میگردد.
3-    نظارت و هماهنگی جهت شمارش فیزیکی انبارها و صورت برداری اموال
4-   نظارت بر انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص کنترل هزینه ها و بررسی کارایی واحدها
5-   تهیه و تدوین دستورالعمل ها و رویه های مالی در خصوص محاسبه بهای تمام شده خدمات و درآمدها با هماهنگی مدیر امور مالی
6-   نظارت برعملیات مربوط به محاسبات بهای تمام شده خدمات و هماهنگی با حسابداری مالی جهت صدور مناسب اسناد حسابداری مربوطه
7-   همکاری لازم در مورد تهیه و تنظیم بودجه دانشکده و تفسیر بودجه و همچنین گزارشهای مدیریت و بررسی و تائید و تجزیه و تحلیل گزارشات مزبور
8-   نظارت بر کنترل پیش بینی بهای تمام شده خدمات و بطور کلی کنترل و بررسی منابع درآمدی از بعد بهای تمام شده و معقولیت درآمد حاصل از ارائه خدمات
9-   همکاری جهت تهیه صورتهای مالی با مدیریت امور مالی .
10-  کنترل نهایی و تصویب تسهیم هزینه ها براساس دستورالعمل های مربوطه
11- تحت کنترل داشتن قراردادهای منعقده از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفاد آن
انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.


1394/2/27 یکشنبه شعبان

      

      

      

      
    
      
 
      
  
      

      

      

      
 
تعداد بازديد اين صفحه: 7134
تعداد بازديد کنندگان سايت: 73801470 تعداد بازديد زيرپورتال: 691222 اين زيرپورتال امروز: 200 سایت در امروز: 8521 اين صفحه امروز: 1