1394/2/20 یکشنبه


شرح وظایف

شاغل این پست بر اساس جایگاه سازمانی و با توجه به تکالیف مقرر در ماده 19 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب ، وظایف زیر را رعایت مقررات زیر انجام میدهد.
1- تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشکده از طریق نظارت مستمر بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مقررات حاکم بر تحریردفاتر و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت
2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشکده و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول
4- پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدها
5- نظارت بر عملکرد مالی نماینده های اموال مالی در واحدهای تابعه دانشکده
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی ها
7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان
8- اجرای کدینک حسابها وحدت شکل عمومی ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی
9- اجرای عملیات مالی در چهار چوب بودجه تفضیلی مصوب هیئت امناء
10- سایر وظایف مندرج در قوانین مالی و محاسباتی کشور که بر موسسات عالی نافذ است .1394/2/27 یکشنبه شعبان

      

      

      

      
    
      
 
      
  
      

      

      

      
 
تعداد بازديد اين صفحه: 7204
تعداد بازديد کنندگان سايت: 73800921 تعداد بازديد زيرپورتال: 691207 اين زيرپورتال امروز: 188 سایت در امروز: 7972 اين صفحه امروز: 1