اخبار
1398/5/21 دوشنبه
چهل و چهارمین کمیسیون ماده 20 معاونت درمان تشکیل شد
یکشنبه مورخ 98/5/20 بیست و چهارمین کمیسیون ماده 20 معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با حضور ریاست دانشکده ، معاون درمان وکلیه اعضاء تشکیل گردید.در این جلسه 7 پرونده شامل 4 موافقت اصولی -یک تغییر نوبت کاری مسئول فنی -یک مورد تغییر مسئول فنی و یک پرونده بهره برداری مورد بررسی قرارگرفت

.