.

فراخوان جذب نیرو

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی در رشته فوریت های پزشکی (کاردانی _کارشناسی)  از محل مجوز شماره 97 / 9833611  درغالب شركتي ازبين متقاضيان جوياي كار ثبت نام شده در سامانه اشتغال  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان و مراجعان حضوري (درخواست کتبی) به اين مركز مديريت اقدام به انجام مصاحبه و بررسی مدارک از بین متقاضیان می نماید.

لذا ازمتقاضیان مذکورطبق هماهنگی های بعمل آمده جهت انجام مراحل مصاحبه و بررسی مدارک  در تاریخ های 28 / 05 / 1398 و 30 / 05 / 1398 با در دست داشتن اصل  مدارک در محل ستاد فوریت های پزشکی راس ساعت 8 صبح حضور بعمل رسانند.

شایان ذکر عدم حضورمتقاضیان در وقت اعلام شده توسط سامانه پیامکی دانشکده و تماس تلفنی منجر به بررسی نشدن مدارک  متقاضی می گردد.

آدرس : ستاد مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی واقع در ابتدای خیابان لین 15 روبه روی موزه آبادان 


نسخه قابل چاپ