کارگاه آموزش

.


 

دوره آموزشی

"آزمون الکترونیکی مدیریت پسماندهای بیمارستانی"

گروه هدف : کلیه کارکنان

تاریخ برگزاری: 14/05/98 -15/05/98

 ساعت برگزاری : 18:00  الی 19:00

همکاران محترم برای دریافت فایل های آموزشی

فایل 1   فایل 2   کلیک کنید


بیشتر