نام و نام خانوادگی : آرزو شریفی آذر

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست : کارشناس آموزش   

شرح وظایف کارشناس آموزش:

·     برگزاری دوره های آموزشی کارکنان ·  آموزش به بیمار ·   صلاحیت حرفه ای ·  مصاحبه خرید خدمت
 

نام و نام خانوادگی :
لیلا حدادمزرعه


مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری


پست : کارشناس ایمنی


شرح وظایف کارشناس ایمنی:     

· پایش های ایمنی اعتباربخشی
· برنامه عملیاتی اداره پرستاری   · مصاحبه خرید خدمت
 

نام و نام خانوادگی : رویا طهرانی پورمقطع و رشته تحصیلی : کارشناس پرستاریپست : کارشناس پرستاریشرح وظایف کارشناس پرستاری:
·    پورتال·  تکمیل اطلاعات دراکسل (نامه ها-پایش ها- جلسات)·  پایش اعتباربخشی CSR
·   نوشتن نامه دانشجویان ·    مرتب نمودن فایل بایگانی اداره پرستاری

       

       

       

       

       

        

       

        

        

        
تعداد بازديد اين صفحه: 4007
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22386132 تعداد بازديد زيرپورتال: 158630 اين زيرپورتال امروز: 67 سایت در امروز: 9462 اين صفحه امروز: 1