.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی معاونت غذا و دارو/ سال 1401 )

1401/2/21 چهارشنبه
نظر به اینکه دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir اقدام نمایند.

برای مشاهده بیشتر کلیک کنید
آرشیو
تعداد بازديد اين صفحه: 12945519
تعداد بازديد پورتال: 14440664
آخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 30 بهمن 1402 09:15:43
تم سایت
تیره روشن
تغییر اندازه فونت
ب+ ب ب-
اندازه نمایش صفحه
بزرگتر پیش فرض کوچکتر
فاصله بین خطوط و کلمات
+ پیش فرض -
بازگشت به حالت پیش فرض