اطلاعیه ها و مناقصات

.

آگهي فراخوان ارزيابي کیفی سرمايه گذار در خصوص واگذاری بخش های رادیوتراپی بیمارستان های تابعه دانشکده

1399/9/17 دوشنبه
نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد بخشهای رادیوتراپی بیمارستان هایتابعه خود را از طریق جذب سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید طبق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد ازطریق سامانه الکترونیک دولت به آدرس ، https://setadiran.irاقدام به تهیه اسناد می نماید.


مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1399/09/16لغایت 1399/10/02 متقاضی موظف است مطابق زمانبندی اعلام شده جهت دریافت مدارک شرکت در ارزیابی فقط ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://setadiran.irاقدام گردد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 19:00روزسه شنبه مورخ 1399 / 10 / 16می باشد.

 
آرشیو
فايل هاي مربوطه :فراخوان سرمايه گذاري.pdf486.04 KB كلمات كليدي :آگهی فراخوانرادیوتراپیبیمارستان آیت اله طالقانی آبادانبیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر
نسخه قابل چاپ
تم سایت
تیره روشن
تغییر اندازه فونت
ب+ ب ب-
اندازه نمایش صفحه
بزرگتر پیش فرض کوچکتر
فاصله بین خطوط و کلمات
+ پیش فرض -
بازگشت به حالت پیش فرض