شنبه 10 آبان 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اطلاعیه ها و مناقصات

.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان، احداث پانسیون پزشکان و تعمیر اساسی مرکز بهداشت روستایی آبشار شادگان وواگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی شبکه بهداشت و درمان شادگان

1398/11/23 چهارشنبه

 نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره قراردادها دریافت نمایند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ردیف

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

رتبه مورد نیاز

مبلغ برآورد

(به ریال)

میزان تضمین شرکت در مناقصه(به ریال)

نحوه دریافت اسناد

زمان گشایش پاکات

1

تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

1053/د/ن/98

______

30,382,934,800

1،519،147،000

بصورت حضوری و از طریق پایگاه ملی مناقصات

چهارشنبه

1398/12/07

ساعت:9:00

2

احداث پانسیون پزشکان و تعمیر اساسی مرکز بهداشت روستایی آبشار شادگان

1054/د/ن/98

                  5 ابنیه

7،293،921،688

364،696،085

فقط بصورت حضوری

چهارشنبه

1398/12/07

ساعت:10:00

3

واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی شبکه بهداشت و درمان شادگان

1055/د/ن/98

______

____________

  1.220.000.000

بصورت حضوری و از طریق پایگاه ملی مناقصات

چهارشنبه

1398/12/07

ساعت:11:00

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  1398/11/21 لغایت 1398/11/26

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب 8333059365 بانک ملت واریز و اصل فیش را ارائه نمایید و درصورت دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir نیاز به واریز وجه نمی باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.

 

تاریخ تحویل پیشنهادات:  پايان ساعت اداري سه شنبه مورخ 1398/12/06

محل تحویل پیشنهادات: آبادان - ابتدای ذوالفقاری- خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی abadanums.ac.ir و     http:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

  مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

آرشیو
نسخه قابل چاپ