چهارشنبه 2 مهر 1399   17:16:24
.

برای اطلاع بیشتر کلیک کنید.

1399/3/6 سه‌شنبه

فراخوان جذب ماما

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان

آرم دانشکده دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان بمنظور تأمين نيروي انساني مورد نیاز   در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی واحدهای تابعه  از افراد به شرح جدول ذیل که  طرح خود را براساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان طی ننموده اند دعوت بعمل می آورد.

رشته

مقطع

محل اشتغال

مامایی

کارشناسی

1ـ مراکز آموزشی درمانی

2ـ بیمارستان

متقاضیان جهت ثبت نام به سامانه رشد به آدرس https://tarhreg.behdasht.gov.ir/ مراجعه نمایند.

صرفا پذیرش از افرادی که مدت طرح خودرا براساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان طی نکرده اند  صورت می گیرد

آرشیو
نسخه قابل چاپ