شنبه 26 خرداد 1403   20:15:06
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
1400/3/23 یکشنبه
1399/7/7 دوشنبه
ردیف نام دانشگاه/دانشکده آدرس پورتال
1 دانشکده علوم پزشکی آبادان https://www.abadanums.ac.ir
2 دانشگاه علوم پزشكي اراک https://www.arakmu.ac.ir
3 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل https://www.arums.ac.ir
4 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه https://umsu.ac.ir
5 دانشکده علوم پزشکی اسفراین http://www.esfrums.ac.ir
6 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://mui.ac.ir
7 دانشگاه علوم پزشکی البرز https://www.abzums.ac.ir
8 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز https://www.ajums.ac.ir
9 دانشگاه علوم پزشکی ایران https://iums.ac.ir
10 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر http://www.irshums.ac.ir
11 دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://www.medilam.ac.ir
12 دانشگاه علوم پزشکی بابل http://www.mubabol.ac.ir
13 دانشگاه علوم پزشکی بم http://www.mubam.ac.ir
14 دانشکده علوم پزشکی بهبهان http://www.behums.ac.ir
15 دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر http://www.bpums.ac.ir
16 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir
17 دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://www.tbzmed.ac.ir
18 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه http://www.thums.ac.ir
19 دانشکده علوم پزشکی تربت جام http://www.trjums.ac.ir
20 دانشگاه علوم پزشکی تهران http://www.tums.ac.ir
21 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت http://www.jmu.ac.ir
22 دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://www.jums.ac.ir
23 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir
24 دانشگاه علوم پزشکی دزفول http://www.dums.ac.ir
25 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان http://www.rums.ac.ir
26 دانشگاه علوم پزشکی زابل http://www.zbmu.ac.ir
27 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان http://zaums.ac.ir
28 دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://zums.ac.ir
29 دانشگاه علوم پزشکی ساوه http://savehums.ac.ir
30 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir
31 دانشکده علوم پزشکی سیرجان http://www.sirums.ac.ir
32 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://www.shmu.ac.ir
33 دانشکده علوم پزشکی شوشتر http://shoushtarums.ac.ir
34 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد http://www.skums.ac.ir
35 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.sbmu.ac.ir
36 دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://www.sums.ac.ir
37 دانشگاه علوم پزشکی فسا http://www.fums.ac.ir
38 دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://www.qums.ac.ir
39 دانشگاه علوم پزشکی قم http://www.muq.ac.ir
40 دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://kaums.ac.ir
41 دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://www.muk.ac.ir
42 دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://www.kmu.ac.ir
43 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه http://www.kums.ac.ir
44 دانشکده علوم پزشکی گراش http://gerums.ac.ir
45 دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://goums.ac.ir
46 دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://www.gmu.ac.ir
47 دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://www.gums.ac.ir
48 دانشکده علوم پزشکی لارستان http://www.larums.ac.ir
49 دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://www.lums.ac.ir
50 دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://www.mazums.ac.ir
51 دانشگاه علوم پزشکی مراغه http://mrgums.ac.ir
52 دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir
53 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور https://www.nums.ac.ir
54 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان http://www.hums.ac.ir
55 دانشگاه علوم پزشکی همدان http://www.umsha.ac.ir
56 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج http://www.yums.ac.ir
57 دانشگاه علوم پزشکی یزد http://www.ssu.ac.ir
58 دانشگاه علوم پزشکی خمین http://khomeinums.ac.ir
59 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران https://www.uswr.ac.ir
60 فرهنگستان علوم پزشکی http://www.ams.ac.ir
61
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
http://www.ams.ac.ir
62 دانشگاه علوم پزشکی ارتش https://www.ajaums.ac.ir
63 دانشکده علوم پزشکی سراب http://www.sarabums.ac.ir
تم سایت
تیره روشن
تغییر اندازه فونت
ب+ ب ب-
اندازه نمایش صفحه
بزرگتر پیش فرض کوچکتر
فاصله بین خطوط و کلمات
+ پیش فرض -
بازگشت به حالت پیش فرض