شنبه 30 تیر 1403   06:12:15
1398/11/20 یکشنبه
آدرس:دانشگاه علوم پزشکی آبادان-کوی ذوالفقاری ابتدای 30 متری ساختمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان
کد پستی 6319811154
   شناسه ملی دانشکده 14001909285 کد قتصادی  411366718596  مرکز تلفن53384004-7

پست الکترونیک : Info@abadanums.ac.ir
  ارتباط با امور بین الملل دانشگاه : international@abadanums.ac.ir
لیست تلفن‌های شهری و داخلی ستاد دانشگاه
ردیف نام واحد شماره داخلی شماره شهری نمابر
1 حوزه ریاست 4545-2929 53384021-2 53384020
2 حراست 2230 53384025 53384619
3 مشارکتهای اجتماعی 2140-2186
4 مدیریت منابع انسانی 2182
5 طرح- پیام آور 2180-2176
6 استخدام 2181-2174
7 روابط عمومی 2167-2236 53384024
8 مدیریت امور مالی 2150 53384014 53384014
9 معاونت توسعه 2164 53384028 53384028
10 مدیریت پرستاری 2163-2169 53384620
11 امور بیماریهای خاص 2105 53384019
12 امور بیمارستانها 2030-2113 53384019
13 واحد کرونا 2113
14 واحد تغذیه 2108
15 واحد مددکاری 2110
16 مدیریت امور بیمارستانها 2555
17 سوءمصرف مواد مخدر 2118
18 اقتصاددرمان 2135
19 واحد مامایی 2134 53384019
20 کارشناس نظارت بر درمان 2142
21 تجهیزات پزشکی 2000 53384011
22 مدیریت تحول اداری 2156 53384033
23 معاونت درمان 2126-2106 53384012-3 53384013
24 دبیر خانه منابع توسعه 2121 53384003 53384003
25 دبیرخانه معاونت درمان 2189 53384003
26 مرکز تلفن-میز خدمت 41 53384004-7
27 مدیریت امورپشتیبانی ورفاهی 2158-2020 53384015 53384015
28 رفاهی 2145 53384000
29 حامل های انرژی -کارشناس بیمه 2527 53384000
30 اداره منابع فیزیکی 2218-19 53384017
31 اداره گزینش 2215 53384890-2
32 امور حقوقی 2239-2238
33 تخلفات اداری 2829 53384796
34 اداره بازرسی 2829 53384875
 
تم سایت
تیره روشن
تغییر اندازه فونت
ب+ ب ب-
اندازه نمایش صفحه
بزرگتر پیش فرض کوچکتر
فاصله بین خطوط و کلمات
+ پیش فرض -
بازگشت به حالت پیش فرض