پنجشنبه 7 مرداد 1400   07:47:25
1398/11/20 یکشنبه
آدرس:دانشگاه علوم پزشکی آبادان-کوی ذوالفقاری ابتدای 30 متری ساختمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان
کد پستی 6319811154
   شناسه ملی دانشکده 14001909285 کد قتصادی 411366718596

تلفن تماس:06153384004  نمابر:53384008