شنبه 28 فروردین 1400  
1399/1/31 یکشنبه

خدمات درمانی مورد نیاز در هنگام وقوع یک وضعیت جدی و غیر منتظره شامل بیماری یا آسیب و نیاز به اقدامات فوری را در اصطلاح فوریت های پزشکی می نامند منبع: https://elearnpars.org/article/what-is-medical-emergencies.

.
.
آرشیو