شنبه 9 اسفند 1399  

معرفی کارشناس پشتیبانی

معرفی کارشناس مسئول تدارکات و کار پردازی.
نام و نام خانوادگی : محمد رضا نعیمی 

سمت: کارشناس مسئول تدارکات و کار پردازی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

تحصیلات : کاردانی فوریت های پزشکی