سه‌شنبه 12 اسفند 1399  

معرفی کارشناس آموزش

معرفی کارشناس مسئول آموزش.

نام و نام خانوادگی : مهتاب فیروزبخت
رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری 
سمت : کارشناس واحد آموزش
مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان