شنبه 9 اسفند 1399  
آمار و فناوری اطلاعات
1398/11/8 سه‌شنبه
همکاری در تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی رشته های مختلف شغلی جهت برنامه ریزیهای لازم
بررسی و همکاری لازم در برنامه ریزی جهت تدوین بسته های آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویتهای آموزشی
برنامه ریزی جهت اخذ مجوز اجرای دوره های آموزشی تععین شده بر اساس نیازسنجی
انجام هماهنگی با رابطین آموزشی یا واحدهای آموزشی مسئول برگزاری دوره ها از جهت برگزاری بهینه دوره های آموزش
نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده از طریق بازدید مداوم و تنظیم پرسشنامه های مربوط و ارائه گزارشات لازم
نظارت بر انجام آزمونهای دوره های آموزشی
تجزیه و تحلیل نتایج برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت تجدید نظر در محتوا و نحوه اجرای دوره ها
همکاری و نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزشی
مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه و ارائه راهنامییاهای لازم به رابطین آموزشی
مطالعه و بررسی کمی و کیفی آموزش ضمن خدمت کارکنان و برنامه ریزی لازم جهت رفع نیاز آنها
شرکت در سمینارها و همایشهای مربوطه و ارائه گزارشات لازم
همکاری در طراحی و تجدبد نظر در شناسنامه آموزشی کارکنان و تنظیم و تکمیل فرمهای مربوطه
شرکت در دوره های آموزشی مربوط در راستای ارتقاء توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج در انجام وظایف محوله