سه‌شنبه 12 اسفند 1399  
آمار و فناوری اطلاعات
1398/11/7 دوشنبه
کارشناسان مرکز پایش مراقبت های شبانه روز مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آبادان
 

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک

محل خدمت

1

خانم رباب مالکی

کارشناس پرستاری

مرکز حوادث دانشکده علوم پزشکی آبادان واحد mcmc

2

خانم الهام دانش

کارشناس پرستاری

مرکز حوادث دانشکده علوم پزشکی آبادان واحد mcmc

3

خانم الهام محمدی درویشوند

کارشناس پرستاری

مرکز حوادث دانشکده علوم پزشکی آبادان واحد mcmc

4

خانم فیروزه جرف زاده

کارشناس پرستاری

مرکزحوادث دانشکده علوم پزشکی آبادان واحد mcmc

5

خانم امل حمید

کارشناس پرستاری

مرکز حوادث دانشکده علوم پزشکی آبادان واحد mcmc

6

خانم نرگس اشرف

کارشناس پرستاری

مرکز حوادث دانشکده علوم پزشکی آبادان واحد mcmc

7

خانم زهرا نیاکان

کارشناس پرستاری

مرکز حوادث دانشکده علوم پزشکی آبادان واحد mcmc