شنبه 9 اسفند 1399  
آمار و فناوری اطلاعات
1398/11/7 دوشنبه

معرفی مرکز پایش مراقبت های درمانی


MCMC "  یک واحد مدیریتی نظارتی در سازمان اورژانس کشور است که متناظرآن در همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور وجود دارد.

مرکز پایش مراقبتهای درمانی یک مرکز شبانه روزی برای پایش نحوه ارائه خدمات درمانی به منظور اصلاح فرآیندها و مداخله ای موثر می باشد.


مدیریت MCMC در جهت نیل به هدف کلی زیر فعالیت مینماید:

ساماندهی پایش و نظارت بر ارائه خدمات درمانی، از طریق ارتباط موثر و اثربخش، تسریع در ارائه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات، اصلاح فرآیندها و مدیریت یکپارچه


اهداف اختصاصی:

عملکرد مرکز پایش مراقبتهای درمانی " MCMC " در راستای اهداف زیر میباشد:

برقراری ارتباط موثر و مستمر بین خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و بیمارستانی
(دریافت اطلاعات به هنگام تعداد تخت بخشهای بیمارستانی)


توزیع هدفمند بیماران بین مراکز درمانی اعم از مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی

دسترسي آني به اطلاعات و نيازهاي ضروري واحدهاي محيطي توسط مديران ارشد ادارات ستادي دانشگاه.

هدايت و ساماندهي نقل و انتقال بيماران، توزيع هدفمند، تسهيل انتقال با كاهش مدت زمان اعزام بيماران
(از طريق راه اندازي تله كنفرانس و سامانه اعزام بيماران)
.

شناسايي سريع مادران پرخطر و نقش پيشگيرانه اين مركز در ارائه خدمات و كاهش ميزان Mortality و Morbidity از طريق راه اندازي سامانه مادران پرخطر و پيگيري منظم و مستمر كارشناسان مركز.

تأثير بر كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان از طريق تسهيل فرآيند اعزام بيماران.

امكان دسترسي آني و گزارش گيري وضعيت تخت هاي بيمارستاني

نظارت مستمر بر بخش هاي اورژانس بيمارستاني توسط مشاهدات دوربين
(با ايجاد حساسيت بيشتر در ايمني دادن به بيمار، و افزايش مراقبت هاي درماني و خدماتي و كاهش ازدحام مراجعين و همراهان بيمار در فوريت ها و تسريع در رسيدگي به كادر پزشكي)
.

شناسايي و مداخله در تأخير فرآيندهاي بيمارستاني با اجراي طرح Case management .

فعال نمودن  management bed بيمارستان ها در زمان شلوغي اورژانس ها.

همكاري با ستاد حوادث غيرمترقبه
(اعلام آماده باش به بيمارستان‌هاي نزديك محل حادثه، جابجايي بيماران از بيمارستان هاي نزديك محل حادثه به ساير بيمارستان ها، جمع آوري مشخصات مصدومان و آمار مراجعين ، شركت در توزيع و ترياژ بيماران و مصدومان)