شنبه 28 فروردین 1400  

معرفی

ریاست.

                       
دکتر امین منصور نام و نام خانوادگی
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان سمت و پست مورد تصدی
دکترای پزشکی عمومی رشته و مدرک تحصیلی
سرپرست بیمارستان حضرت زینب اروندکنار سوابق اجرایی (مسولیت ها)
کارشناس طب سنتی دانشکده علوم پزشکی آبادان (معاونت درمان) سوابق اجرایی (مسولیت ها)
کارشناس طب سنتی دانشکده علوم پزشکی آبادان (معاونت درمان) سوابق اجرایی (مسولیت ها)

شماره تماس دفتر :06153324626