اسلایدر
1400/4/6 یکشنبه
یاریگران زندگی - مشارکت اجتماعی - پیشگیری از اعتیاد
هفته مبارزه با مواد مخدر

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir