کارگاه آموزش
1396/2/16 شنبه
شروع عملیات بستن حسابهای سال 95 توسط کارشناسان ستاد همچنین واحدهای تابعه در ستاد

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir