اطلاعیه ها
برگزاری جلسه آموزشی افزایش ضریب سالیانه1398
جلسه اموزشی نحوه صدور احکام کارگزینی
جلسه اموزشی نحوه صدور احکام کارگزینی افزایش ضریب سالیانه 1398با حضور رییس محترم اداره منابع انسانی ،کارشناس اداره منابع انسانی ،کارگزینان صدور احکام و روسای امور اداری واحدهای تابعه تشکیل گردید.
www.abadanums.ac.ir