شنبه 4 بهمن 1399  
 
Saturday, January 23, 2021  
 
السبت, جمادى الثانية 10, 1442  
 
1394/4/20 شنبه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حجمی از امور خدمات پشتیبانی معاونت دانشجویی و فرهنگی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولرهای خوابگاه دیری فارم


آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولرهای خوابگاه دیری فارم


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز بهداشتی درمانی شلمچه


مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان شهید معرفی زاده


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل ، نصب و راه اندازی کولرهای دو بلوک از خوابگاه دیری فارم


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حجمی از امور خدمات پشتیبانی معاونت دانشجویی و فرهنگی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل فوریتهای پزشکی دانشکده


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه تجمیع بیمه های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان سال


آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه های ساختمانی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات خوابگاه مجموعه دیری فارم


آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه بخش دیالیز و پارکینگ بیمارستان بهشتی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تنظیفات و منشی بخش بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان تشکل های دانشجویی معاونت آموزشی شهرستان آبادان


آكهي واگذاری امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان به بخش خصوصی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی بخش داخلی زنان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) خرمشهر و پروژه توسعه بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی آبادان


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید بهشتی و مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی ومناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر


آگهی واگذاری امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان از شهید معرفی زاده شادگان به بخش خصوصی


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذا


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و پشتیبانی بیمارستان شهید بهشتی آبادان


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان آموزشگاه بهورزی آبادان و تجدید مناقصه پروژه احداث دیوار بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان


آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه های ساختمانی


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی در سال97


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان آیت اله طالقانی وخرید غذا ستاد دانشکده علوم پزشکی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و پشتیبانی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان


فراخوان مناقصه احداث مرکز جامع سلامت روستایی عبودی و سالمی 2


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایر پروژه احداث دیوار، ساختمان وتعمیرات اساسی آزمایشگاه در شادگان ومرکز بهداشت آبادان


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بستر سایت 4 هکتاری طالقانی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی ستاد دانشکده و واحد های تابعه


آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی آسانسور های مرکز فوق تخصصی قلب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای راه اندازی سیستم های فشار اتاق های عمل بیمارستان معرفی زاده


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور پشتیبانی و درمانی وخرید خدمات مشاغل گروه پرستاری


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور بیمارستان حضرت زینب(س)اروندکنار وشبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و واگذاری حجمی از امورمربوط به واحد خوشامدگو بیمارستان های تابعه


آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا ..بیمارستان آیت اله طالقانی


آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، و راه اندازی ..بیمارستان آیت اله طالقانی

فراخوان مناقصه یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل فوریتهای پزشکی
 


آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات بیمارستان شهید معرفی زاده


آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی اتاقهای عمل بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،حمل ،نصب وراه اندازی آسانسورهای تخت بر وتجهیزات بر مرکز جراحی قلب شهرستان خرمشهر

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمانهای 5بلوک منطقه دیری فارم آبادان


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی جدیده شهرستان خرمشهر


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان آموزشگاه وخوابگاه بهورزی شهرستان شادگان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،حمل ،نصب وراه اندازی هوا ساز وکندانسینگ یونیت بیمارستان حضرت زینب (س) اروندکنار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای امور مربوط به تهیه،طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان

فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای امور مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابع


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه ساختمان اداری و آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای امور مربوط به تهیه،طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی آشپزخانه بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای پروژه دیوار کشی بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تنظیفات،منشی بخش و دارویار بیمارستان شهید بهشتی آبادان


فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان

آگهی مناقصه یک مرحله ای پروژه احداث مرکز بهداشتی، درمانی طویجات شهرستان خرمشهر


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه دیوار کشی بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (درخصوص پروژه احداث مرکز بهداشتی، درمانی شهید باهنر )


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی حراست دانشکده علوم پزشکی


آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز بهداشت امام رضا


آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل های برق و لوله های ( پلی اتیلن و گالوانیزه) و خرید،حمل ، نصب و راه اندازی آسانسور


آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژهای ساختمانی

آگهی فراخوان سرمایه گذارجهت انجام پروژه ساخت و تجهیز بیمارستان 220 تخت خوابی شهید دکتر موسوی خرمشهر


آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای اسقاطی دانشکده علوم پزشکی آبادان


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امورمربوط به خدمات مشاغل گروه پرستاری واحد های تابعه این دانشکده


فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)خرمشهر


فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی امام رضا (ع)خرمشهر


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان شادگان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات احداث اورژانس بیمارستان شهید بهشتی آبادان


فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای امور مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابع

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه ساختمان اداری و آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای امور مربوط به تهیه،طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث ساختمان سی تی اسکن بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

فراخوان تجدید مزایده اجاره محل دارخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان


فراخوان تجدید مزایده اجاره محل دارخانه شبانه روزی بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث ساختمان سلف سرویس معاونت آموزشی، پژوهشی ودانشجویی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید بی سیم های فوریتهای پزشکی دانشکده


آگهی فراخوان عمومی مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادانآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای عمومی اجرای عملیات احداث ساختمان مرکز سرطان و غربالگری بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حراست


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( احداث کلینیک ویژه بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان و احداث مرکز بهداشتی روستایی ابوشانک نصار –شهرستان آبادان


فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان شهید بهشتی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حراست


فراخوان عمومی یک مرحله ای خدمات و تنظیفات بیمارستان شهید بهشتی


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان طبخ غذا

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری آمبولانس


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ایی احداث ساختمان مرکز فوق تخصصی قلب بیمارستان ولیعصر(عج)خرمشهر


اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایی خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و انجام امور خدمات و تنظیمات بیمارستان شهید بهشتی


فراخوان مزایده عمومی داروخانه های سرپایی واحدهای تابعه در قالب اجاره محل

فراخوان یک مرحله ای عمومی پروژه احداث ساختمان پست برق بیمارستان شهید بهشتی آبادان


فراخوان  مناقصه  عمومی  دستگاه تصفیه فاضلاب  بیمارستان  حضرت ولیعصر (عج)  خرمشهر05/11/94 

اصلاحیه مناقصه دو مرحله ای عمومی پروژه احداث و ساخت مرکز فوق تخصصی قلب بیمارستان ولیعصرخرمشهر6/11/94


اصلاحیه مناقصه دو مرحله ای عمومی خرید 10 دستگاه آمبولانس4/11/94

فراخوان عمومی دو مرحله ای خرید 3 دستگاه خودروی عملیاتی اورژانس و خرید 10دستگاه آمبولانس19/10/94

فراخوان عمومی دو مرحله ای پروژه احداث و ساخت مرکز فوق تخصصی قلب بیمارستان ولیعصر خرمشهر15/10/94


-آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای فنداسیون و شمع های بیمارستان سوم خرداد خرمشهر07/10/1394 


-فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بازسازی اورژانس بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان 9/9/94

-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات موتورخانه بیمارستان ولیعصر خرمشهر10/9/94 


-
فراخوان مزایده فروش کلیه اموال اسقاطی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان و واحد های تابعه 1/9/94

-فراخوان مناقصه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری تابعه دانشکده30/8/94


-فراخوان مناقصه پروژه عملیات توسعه و بازسازی بخش LDR بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر

-آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید - حمل - نصب و راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان ولیعصر خرمشهر

-مناقصه خرید ، تحویل ، نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی 
 

-فراخوان مناقصه های بال شمالی بیمارستان طالقانی،عملیات بازسازی اورژانس بیمارستان طالقانی و عملیات توسعه اورژانس بیمارستان ولیعصر خرمشهر


-آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی ساختمان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان

-مناقصه تجدید پروژه تتمه عملیات اجرایی ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان شهرستان اروندکنار

-مناقصه تجدید خرید حمل،نصب و راه اندازی دستگاه های اکسیژن ساز،هوای فشرده مدیکال مرکزی و وکیوم مدیکال مرکزی جهت بیمارستان ولیعصر


-آگهی فراخوان خرید،حمل،تحویل،نصب و راه اندازی تجهیزات خوابگاه خواهران14/05/1394

-آگهی فراخوان تهیه،طبخ وتوزیع غذای معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی13/05/1394


-آگهی تجدید مناقصه خریدحمل، نصب وراه اندازی تجهیزات لاندری بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر(10/5/94)

آگهی مناقصه مراقبت های اویه سلامت در حاشیه شهرو سکونت گاه های غیررسمی

-
فراخوان تجدید مناقصه بازسازی بیمارستان طالقانی و فراخوان تتمه عملیات اجرایی ساختمانی بیمارستان شهرستان اروند15/4/94

-
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حراست،دانشکده علوم پزشکی آبادان13/04/1394

-
فراخوان مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابع دانشکده(10/4/94)

-
فراخوان مناقصه خرید دستگاه اکسیژن ساز ......2/4/94

-
فراخوان مناقصه یک مرحله ای خرید ،حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات لاندری31/3/94

-
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،200 دستگاه رایانه30/3/94

-
آکهی دعوت به همکاری در طرح تدارک مراقبت های اولیه جامع و نوین سلامت در حاشیه شهرها 11/4/93 

-
آکهی دعوت به همکاری در مشاغل پرستاری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان2/2/94
1393/12/9 شنبه