معرفی پرسنل واحد آموزش
مسئول واحد : مکیه جوکاری
سوپروایزر آموزشی بیمارستان



 
Khozestan123.Abadan@gmail.com

معرفی واحد آموزش بیمارستان آیت اله طالقانی
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:
سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:
 - تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)
 -- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود)
  - اولویت بندی نیازهای آموزشی
 - تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 - اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
 -  تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 - تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 -  هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
 -  پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 -  تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
 -  هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی   واحد ذیربط
 -  پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی
  - همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
 -  همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش
 -  همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 -  ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و... )
 -  همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی
 -  هدایت وآموزش کارکنان در راستای :
         الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی
         ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
         ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
 -  هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 -  هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 -  ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 -  کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 -  کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها
 -  ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق
  - کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
  - بررسی رضایت مندی مددجویان
  - بررسی رضایت مندی کارکنان
 -  کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس               سرانه آموزش
 - مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری 

 - شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
تعداد بازديد اين صفحه: 7318
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28298725 تعداد بازديد زيرپورتال: 589378 اين زيرپورتال امروز: 197 سایت در امروز: 3327 اين صفحه امروز: 1