ندا بلوکی


کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی


مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شماره تماس


7-53384004 – 061 داخلی 2181