پنجشنبه 14 فروردين 1399  

....

تالاسمی.

 

بخش تالاسمی و هموفیلی

نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش : خانم بهداروندان

مسیر دستیابی بخش:

بخش تالاسمی و هموفیلی این مرکز تنها مرکزسرویس دهنده به بیماران تالاسمی و هموفیلی شهرستان  می باشد.کلیه اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران تالاسمی و هموفیلی در این مرکز با ارایه دفاتر بیمه و فرانشیز رایگان انجام می شود.

بیماران تالاسمی و هموفیلی تشخیص داده و ارجاع شده از سایر مراکز درمانی و متخصصین و یا بیماران تشخیص داده شده در همین مرکز پس از ویزیت و رویت پزشک درمانگر درمانگاه "در این بخش تشکیل پرونده داده و کلیه اطلاعات پزشکی و دموگرافیک انان ثبت می گردد.پس از تشکیل پرونده " کلیه اموزشهای لازم راجع به بیماری و سیر و مراحل درمان توسط سرپرستار بخش به بیمار و همراهان داده می شودوجزوات و فیلمهای اموزشی در اختیار انها قرار داده می شود.

مراحل ارایه خدمات روزانه در مراجعات بیماران به این بخش :

الف : بیماران تالاسمی :

-پذیرش

-انجام نمونه گیری خون جهت ازمایشات CBC و کراس ماچ وازمایشات بیوشیمی روتین ۶ ماهه

-ویزیت پزشک درمانگاه

- تجویز داروی مورد نیاز بیمار و در یافت ان از داروخانه

- دریافت جواب ازمایشات و رویت پزشک و تشخیص نیاز به خون و میزان خون مورد نیاز بیمار

- ثبت موارد فوق در پرونده بیمار

- رگ گیری بیماران نیازمند به خون

- تحویل خون بیماران از بانک خون بیمارستان و ثبت وکنترل شماره کیسه های خون و گروه خون بیماران و تحویل جهت تزریق ان به بیمار

- مراقبت پرستاری قبل وحین و بعد از تزریق خون

- انجام سایر امور متفرقه از جمله تزریق دسفرال به بیماران با پمپ انفوزیون روزانه به مدت ۱۰ ساعت – اموزش و تزریق امپول دسفرال با دستگاه پمپ دسفرال – انجام سایر مراقبتهای درمانی جهت بیماران دیگر از جمله سیکل سلها و سیکل تالها - پذیرش و تشکیل پرونده جهت موارد جدید بیماری –گزارش موارد جدید یا مرگ و میر به مراکز بهداشت استان و مرکز امار بیمارستان – بایگانی و حفظ پرونده بیمار در همان بخش

- ثبت مستندات پرستاری و مشاهدات و مراقبتهای انجام شده توسط پرستار

- ترخیص بیمار در همان روز پس از دریافت مراقبتهای لازم

ب: بیماران هموفیلی

-          پذیرش

-          ویزیت توسط پزشک درمانگر 

-          دریافت نسخه و تهیه دارو از داروخانه بیمارستان 

-          تحویل دارو به پرستار بخش جهت تزریق به بیمار 

-          مراقبتهای حین و بعد از تزریق دارو 

-          اموزش خوددرمانی و خود مراقبتی به بیماران بالای ۵ سال به همراه بیمار

-          ترخیص بیمار پس از انجام مراقبتهای درمانی و پرستاری

-          ثبت موارد انجام شده در پرونده بیمار

  

خلاصه پذیرش بیمار تالاسمی
 

ارجاع بیمار از مراکز درمانی و متخصصین

ویزیت پزشک

تشکیل پرونده در بخش

پذیرش روزانه

نمونه گیری خون

ویزیت پزشک

دریافت دارو

رگ گیری و تزریق خون

مراقبتهای قبل وحین و بعد از تزریق خون

ترخیص بیمار

 

خلاصه پذیرش بیمار هموفیلی

ارجاع بیمار به این مرکز

ویزیت پزشک

تشکیل پرونده

پذیرش روزانه

ویزیت پزشک

دریافت دارو

تزریق و مراقبت پرستاری

ترخیص